Τσιμέντο - Υδράσβεστος

Εμφάνιση:
Τσιμεντο / Cement
Τσιμέντο υψηλών αντοχών
Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών, κατάλληλο για την παρασκευή ισχυρών τσιμεντοκονιαμάτων και άλλων ε..
Υδρασβεστος / Lime
Υδράσβεστος
Υδράσβεστος σε μορφή σκόνης. Χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές στην οικοδομή, στη βιομηχανία, στ..
Romitec Building Materials © 2024
(2P) Twopix